Northern Namoneas

Omw we pwuung a auchea. Kose mochen chechemeni kich.

Northern Namoneas

Omw we pwuung a auchea. Kose mochen chechemeni kich.

Ran annim,

Upwe kinisou ngeni lang ren amwochuen manau me pechekun iei popun sia tufich chufengen ikenai. Aruwan, upwe pwan apasa ai kapasen tirow womi neuch Samol meinsin - Samolun eoreni, Samolun ach kewe ruu government me mwichefel meinisin, Samolun Aterenges me famini, aramas meinisin non fenuach Chuuk ika ach kinikinin Northern Namoneas - Weno, Fonoton me Piis Paneu. Ouse mochen mwuut ngeni Kich sipwe noumi chon angang non ewe utten Representative. 

Kinisou Chapur,

Dan Suda